Všeobecné obchodní podmínky

SPOLEČNOST Tylsaro s.r.o.
IČO / DIČ 05895910 / CZ05895910 – Identifikovaná osoba, Neplátce DPH
SÍDLO U Potoka 81/11, 795 01, Rýmařov
ZÁPIS Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69640
E-MAIL info@tylsar.cz

(dále „Tylsaro“)

1. Základní informace

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání kupních smluv a smluv o zpřístupnění obsahu mezi Tylsarem a jeho zákazníkem (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, když je taková smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.tylsar.cz (dále „E-shop“), který provozuje Tylsaro. E-shop se zabývá zejména prodejem speciálních kancelářských potřeb a sortimentu zaměřeného na zefektivňování kancelářské práce (dále „Zboží“) včetně zpřístupňování videokurzů, e-booků a dalších vzdělávacích materiálů určených k témuž účelu (dále „Obsah“).

1.2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi Tylsarem a Zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení smlouva.

1.3. Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a Tylsaro, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.4. Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

1.5. Tylsaro upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření smlouvy s Tylsarem.

1.6. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby.

1.7. Tylsaro se může v nabídce Zboží nebo Obsahu uvedeném v E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Zboží nebo Obsahu v E-shopu.

2. Společná ustanovení ke smlouvám

2.1. U Zboží a Obsahu (dále souhrnně jako „Sortiment“) nabízených v E-shopu je uvedena aktuální cena a další informace o Zboží a jeho vlastnostech. Ceny Sortimentu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, balného a dalších souvisejících poplatků mimo ceny dopravy a případných příplatkových nebo volitelných služeb. Jestliže Tylsaro Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud Tylsaro neurčí jinak.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. Tylsaro neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a sazba těchto nákladů je v běžné výši.

2.3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávkách popsaných dále případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a Tylsarem, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit. Tylsaro výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že Tylsaro nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů. Zákazník se zavazuje nahradit Tylsaru škodu, kterou mu způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

2.4. V rámci prodeje Zboží mezi sebou smluvní strany uzavírají kupní smlouvy. V rámci zpřístupňování Obsahu (videokurzů, e-booků apod.) spolu smluvní strany uzavírají smlouvu o zpřístupnění Obsahu. V případě, že tyto Podmínky nebo smlouva uzavřená mezi smluvními stranami neurčí jinak, použijí se na smlouvu o zpřístupnění obsahu přiměřeně ustanovení Podmínek, která pojednávají o kupní smlouvě.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Sjednání kupní smlouvy či smlouvy o zpřístupnění obsahu probíhá následovně:

3.1.1. Zákazník zvolí druh a případně také množství Zboží a vloží je do elektronického nákupního košíku;
3.1.2. po přechodu z elektronického košíku do elektronické pokladny dále Zákazník vyplní své kontaktní údaje a údaje pro doručení Zboží;
3.1.3. následně Zákazník vybere způsob doručení Zboží a způsob platby (u každého způsobu doručení a způsobu provedení platby je uvedena také jeho cena), pokud sjednává kupní smlouvu;
3.1.4. v případě, že má Zákazník v úmyslu uzavřít smlouvu o zpřístupnění Obsahu a není přihlášen ke svému účtu, zaškrtne rovněž tlačítko ke zřízení nebo k přihlášení k uživatelskému účtu, prostřednictvím něhož mu bude umožněno Obsah užívat;
3.1.5. stiskem tlačítka „Objednat“ je odeslána závazná objednávka (dále „Objednávka“) a její součást tvoří všechny informace vyplněné v předchozích krocích; Zákazník může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal;
3.1.6. Tylsaro Zákazníkovi potvrdí přijetí Objednávky na jeho e-mail, který uvedl v Objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále „E-mail zákazníka“). Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je uzavřena kupní smlouva, případně smlouva o zpřístupnění obsahu.

3.2. K ceně Zboží resp. Obsahu (dále „Kupní cena“) Tylsaro připočítá případné náklady na doručení, jejichž výše je závislá na způsobu přepravy, který si Zákazník zvolí (dále „Poštovné“).

3.3. Tylsaro může požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně nebo telefonicky).

3.4. Na základě uzavřené kupní smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit Tylsaru Kupní cenu a Poštovné, případně další sjednané platby (dále „Další platby“), a také se zavazuje Zboží převzít. Tylsaro se zavazuje odevzdat Zákazníkovi objednané Zboží a umožnit Zákazníkovi nabýt ke Zboží vlastnické právo.

3.5. Kupní cenu společně s cenou dopravy a případnými dalšími sjednanými náklady se Zákazník zavazuje uhradit jedním z následujících způsobů:

3.5.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném v Objednávce;
3.5.2. bezhotovostně kartou prostřednictvím platebního terminálu při dodání na dobírku v místě určeném v Objednávce, pokud způsob platby podporuje Zákazníkem zvolený přepravce nebo výdejní místo;
3.5.3. bezhotovostně převodem na účet Tylsara, který Tylsaro sdělí Zákazníkovi v procesu Objednávky společně s variabilním symbolem, který je Zákazník povinen při platbě uvést.

3.6. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu.

3.7. Při platbě na dobírku, ať už v hotovosti nebo bezhotovostně kartou, je Kupní cena včetně Poštovného a Dalších plateb splatná při převzetí Zboží. V případě jiné bezhotovostní platby je Kupní cena včetně Poštovného a Dalších plateb splatná do 72 hodin od odeslání Objednávky, a to na základě zálohové faktury, kterou Tylsaro zašle společně s potvrzením objednávky dle bodu 3.1.6. Pokud Zákazník neuhradí Kupní cenu včetně případného Poštovného a Dalších plateb ve výše uvedených lhůtách, může Tylsaro odstoupit od kupní smlouvy. Jestliže Tylsaro odstoupí od kupní smlouvy, nezaniká tím nárok Tylsara na případnou náhradu nákladů na dopravu Zboží k Zákazníkovi.

3.8. Při bezhotovostní platbě se Kupní cena, Poštovné a Další platby považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky na účet Tylsara.
3.9. Zákazník bere na vědomí, že v případě bezhotovostních plateb (mimo platby kartou při dobírce) Tylsaro odešle Zboží až po připsání celé Kupní ceny včetně Poštovného a Dalších plateb na svůj účet.

3.10. Po úplném zaplacení Kupní ceny, Poštovného a dalších plateb vystaví Tylsaro Zákazníkovi na provedené platby daňový doklad – fakturu. Odkaz na stažení faktury pošle Tylsaro Zákazníkovi elektronicky na Email zákazníka, nebo mu jej předá spolu se Zbožím. Zákazník výslovně souhlasí se zasláním faktury prostřednictvím odkazu v e-mailu.

3.11. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží, resp. možnost užívat zpřístupněný obsah, jeho úplným zaplacením a převzetím.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Tylsaro umožňuje následující způsoby doručení Zboží:

4.1.1. doručení na jednu z výdejen Zásilkovny;
4.1.2. doručení s využitím přepravních služeb dle aktuálních informací uvedených při uzavírání kupní smlouvy dle těchto Podmínek.

4.2. Cena za dodání (Poštovné) je účtována dle zvoleného způsobu přepravy a zobrazí se při volbě dopravy v rámci procesu Objednávky. Cena doručení při volbě doručení vyzvednutím na jakékoli pobočce Zásilkovny je zdarma, tím není dotčena cena platby v případě platby na dobírku.

4.3. Pokud je Tylsaro podle kupní smlouvy povinno dodat Zboží na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zákazník se zavazuje Zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud je mu Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

4.4. Jestliže je z důvodů na straně Zákazníka Zboží doručováno opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení. V případě, že se Zákazník s Tylsarem na základě zvláštního požadavku Zákazníka dohodli na jiném způsobu dopravy, než který umožňuje Tylsaro, nese Zákazník nebezpečí škody na věci a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5. V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží, má Tylsaro právo kdykoliv za trvání prodlení od kupní smlouvy odstoupit.

4.6. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je obal porušený způsobem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky, má Zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít a zároveň je povinen s osobou, která mu Zboží doručila, sepsat protokol o škodě. Současně je Zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost Tylsaru na e-mail reklamace@tylsar.cz, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku odmítnutí převzetí zásilky.

4.7. Tylsaro upozorňuje, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží. Doba dodání je uvedena u každého Zboží na E-shopu. Doba dodání je jen orientační a žádný z termínů dodání Zboží proto nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří případy, kdy si smluvní strany takový termín jako fixní sjednají.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá kupní smlouvu s Tylsarem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“). Lhůta pro odstoupení plyne:

5.1.1. ode dne převzetí Zboží;
5.1.2. ode dne převzetí poslední dodávky nebo části Zboží, pokud mělo Tylsaro dodat několik druhů nebo několik částí Zboží; nebo
5.1.3. ode dne převzetí první dodávky Zboží, pokud mělo Tylsaro pravidelně a opakovaně dodávat Zboží.

5.2. Zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení dle odst. 5.1.

5.3. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy také prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat jak elektronicky, tak i v listinné podobě na adresu Tylsara. Formulář pro odstoupení Zákazníkovi Tylsaro pošle také e-mailem společně s potvrzením Objednávky.

5.4. Pro zachování lhůty dle odst. 5.1. stačí, aby Zákazník oznámení o odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě odeslal.
5.5. Zákazník je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat Zboží zpět na adresu Tylsara: U Potoka 81/11, 795 01 Rýmařov.

5.6. V případě, že Zákazník z jakéhokoli důvodu odstoupí od kupní smlouvy je Tylsaro povinno vrátit Zákazníkovi Kupní cenu společně s Poštovným a Dalšími platbami do 14 dnů od odstoupení, ustanovení odst. 5.7. tím není dotčeno. Tylsaro vrátí platbu stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijalo. Tylsaro je oprávněno platbu vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.7. Jestliže Tylsaro v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízí několik možností, je povinno Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich.

5.8. Tylsaro je oprávněno počkat s vrácením Kupní ceny. Poštovného a Dalších plateb do doby, než mu Zákazník vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.

5.9. Náklady na vrácení Zboží nese Zákazník, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.10. Pokud bylo vrácené Zboží poškozeno v důsledku porušení Zákazníkových povinností, je Tylsaro oprávněno vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu škody a započíst ho na částku, která mý být Zákazníkovi vrácena.

5.11. Zákazník bere na vědomí, že právo odstoupit od kupní smlouvy se nevztahuje mimo jiné na smlouvy:

5.11.1. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu (např. pokud si Zákazník nechá vyrobit speciální díl na stojan na skenování dokumentů);
5.11.2. od smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny s krátkou dobou spotřeby apod.) nebo také Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
5.11.3. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Zákazník porušil jejich původní obal a
5.11.4. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy (např. e-kniha na email Zákazníka).

5.12. Tylsaro má právo od kupní smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Zákazník, a to až do doby, než Zákazník převezme Zboží. V případě, že Tylsaro z jakéhokoli důvodu odstoupí od kupní smlouvy, vrátí si Tylsaro a Zákazník všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Kupní cenu včetně Poštovného a Dalších plateb a Zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.

5.13. V případě, že Zákazník objedná Zboží, u něhož byla v E-shopu zobrazena zjevně nesprávná Kupní cena, případně které již není skladem, informuje ho Tylsaro o této skutečnosti bez zbytečného odkladu od provedení Objednávky. Tylsaro může v takovém případě zároveň od kupní smlouvy odstoupit.

5.14. V případě, že Tylsaro Zákazníkovi společně se Zbožím zašle dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od kupní smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnost a Zákazník je povinen společně se Zbožím vrátit Tylsaru i poskytnutý dárek.

5.15. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že body 5.1. až 5.11. tohoto článku, se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel.

6. Práva z vadného plnění a reklamace

6.1. Tam, kde tento odstavec hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“), a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o Zákazníkovi.

6.2. Tylsaro se zavazuje dodat Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad. Zboží má vady tehdy, jestliže má nějaké nedostatky (např. jiné množství, chybějící nebo poškozené části apod.). Za vady Zboží odpovídá Tylsaro v rozsahu uvedeném dále.

6.3. Tylsaro neodpovídá za vady:

6.3.1. vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo nerespektování účelu, pro který se Zboží běžně využívá;
6.3.2. pro které byla ujednána nižší cena Zboží;
6.3.3. u použitého Zboží neodpovídá Tylsaro za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již jeho převzetí Zákazníkem;
6.3.4. které způsobil Zákazník;
6.3.5. typické pro výrobní proces daného zboží (zejména estetického charakteru), pokud neovlivňují funkční charakteristiky daného zboží – např. 3d tisk plastu.

6.4. Zákazník může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Pokud je na obalu Zboží vyznačeno datum spotřeby, skončí lhůta k uplatnění práva z vadného plnění Zákazníkovi dovršením data spotřeby. Jestliže se vada projeví v průběhu
šesti měsíců od převzetí Zboží Zákazníkem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, tím není dotčeno ustanovení předchozí věty.

6.5. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

6.5.1. Zákazník je povinen Zboží při jeho převzetí podrobně zkontrolovat a pokud zjistí, že má vady, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem dle odst. 6.6. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
6.5.2. Skryté vady je Zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co je zjistí.
Nejpozději však v reklamační lhůtě uvedené v odst. 6.4.
6.5.3. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na Zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím Zboží, případně pokud ho na ni Tylsaro upozornilo nebo mu z toho důvodu Tylsaro poskytlo přiměřenou slevu z Kupní ceny.

6.6. Způsob uplatnění reklamace

6.6.1. Reklamaci může Spotřebitel, ale i jakýkoli jiný Zákazník, uplatnit u Tylsara na adrese Tylsaro s.r.o., U Potoka 81/11, 795 01 Rýmařov, případně elektronicky na e-mail reklamace@tylsar.cz.
6.6.2. Spotřebitel v reklamaci uvede popis vady Zboží a adresu včetně e-mailu, na kterou ho Tylsaro vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace. Spotřebitel také uvede, jakým ze způsobů dle odst. 6.7.1. chce, aby byla jeho reklamace vyřízena. Zákazník je rovněž povinen předložit doklad o koupi Zboží, aby bylo zřejmé, že Zboží bylo zakoupeno od Tylsara. Bez dokladu o koupi Zboží nebude reklamace vyřízena, nedohodne-li se Tylsaro se Spotřebitelem jinak.
6.6.3. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady uvedenými v odst. 6.6.2.
6.6.4. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho Tylsaro e-mailem zaslaným na E-mail zákazníka k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy bude Tylsaru doručeno doplněné podání ze strany Zákazníka. Jestliže Zákazník nedoplní svoje podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, bude se reklamace považovat za neopodstatněnou.
6.6.5. Tysaro Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Tylsaro také vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud Tylsaro reklamaci zamítne, vydá o tom Spotřebiteli písemné potvrzení společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.

6.7. Vyřízení reklamace

6.7.1. Zákazník má podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:

6.7.1.1. požadovat bezplatné odstranění vady;
6.7.1.2. požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny
6.7.1.3. pokud je takový požadavek úměrný (např. v případě, kdy nejde odstranit vadu bez zbytečného odkladu), může Zákazník požadovat dodání nového Zboží bez vad, případně dodání nové části Zboží bez vad, pokud se vada týká jen části Zboží;

6.7.2. V případě, že se vyskytne podstatná neodstranitelná vada Zboží nebo se vyskytla odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má Zboží větší počet vad, může Zákazník uplatnit právo na výměnu Zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.8. Pokud Spotřebitel uplatní svoje práva z vadného plnění (reklamuje Zboží), rozhodne Tylsaro o reklamaci ihned a ve složitých případech potom do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady.

6.9. Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady Tylsaro vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů může Tylsaro prodloužit jen po domluvě se Spotřebitelem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Pokud lhůta marně uplyne, má se za to, že vada Zboží existovala a Spotřebitel tak má stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

6.10. O dobu, kdy je vyřizována reklamace, se prodlužuje lhůta k uplatnění práv z vadného plnění. V případě dodání nového Zboží Spotřebiteli běží nová lhůta 24 měsíců k uplatnění práv z vadného plnění.

7. Zvláštní ustanovení ke smlouvě o zpřístupnění obsahu

7.1. Zákazník bere na vědomí, že pro užívání Obsahu na základě uzavřené smlouvy o zpřístupnění obsahu (dále „SZO“) musí mít v souladu s ust. 3.1.4. Podmínek vytvořený uživatelský účet popsaný dále. Zákazník bere rovněž na vědomí, že v případě odstranění uživatelského účtu nebude nadále moci přistupovat k Obsahu.

7.2. Uzavřením SZO a úplným zaplacením Kupní ceny je Zákazníkovi umožněno přistupovat k Obsahu uvedenému v SZO. Zákazník bere na vědomí, že při uzavření SZO je možné zpřístupnit pouze 1 stejnou položku Obsahu, a to z důvodu ochrany Zákazníka.

7.3. Obsah, který byl Zákazníkovi zpřístupněn, je určen výhradně k osobnímu užití Zákazníka – Spotřebitele a nesmí být sdílen s osobami mimo jeho domácnost. V případě Zákazníka – podnikatele, případně zákazníka, který je právnickou osobou, je zákazník oprávněn obsah zpřístupnit nejvíce svým 5 zaměstnancům. Zpřístupněním dle tohoto odstavce se rozumí možnost shlédnutí Obsahu, nikoli předání přístupových údajů k uživatelskému účtu.

7.4. Zákazník bere na vědomí, že nesmí archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji ani používat (jinak než v souladu s těmito Podmínkami) Obsah. Zákazník se zároveň zavazuje, že nebude obcházet, odstraňovat, upravovat, deaktivovat, degradovat nebo mařit jakýkoli ochranný prvek, kterým je Obsah zajištěn. Dále se zavazuje, že na Obsah nebude používat žádné roboty, spidery ani scrapovací či jiné automatizované prostředky pro přístup k Obsahu.

7.5. Zákazník není oprávněn předávat přístupové údaje k uživatelskému účtu třetí osobě.

7.6. Zákazník může zpřístupněný Obsah ve stejný okamžik zobrazovat pouze na 1 zařízení, totéž platí o přihlášení k uživatelskému účtu, k němuž může být ve stejný okamžik Zákazník přihlášen pouze na 1 zařízení.

7.7. V případě porušení ustanovení odst. 7.3. až 7.6. je Tylsaro oprávněno Zákazníkovi zrušit jeho uživatelský účet a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč.

7.8. Tylsaro výslovně upozorňuje a zákazník bere na vědomí, že Obsah zahrnuje informace, které odpovídají stavu poznání, technologií a povaze služeb poskytovaných třetími stranami k datu přípravy Obsahu a s ohledem na rychle se vyvíjející obor se mohou po krátké době stát neaktuálními. Obsah má pouze informativní charakter a jeho aktuálnost je mimo jiné též závislá na povaze služeb poskytovaných třetími stranami, které Tylsaro nemá možnost jakýmkoli způsobem ovlivnit. Zároveň jsou informace podávané v Obsahu obecné povahy a nemusí zahrnovat veškeré možné situace, k nimž může v rámci řešení konkrétního problému v rámci Obsahu dojít. Tylsaro není certifikovaným odborníkem na školení aplikací či software, které využívá pro zjednodušování procesů. Tylsaro nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která by Zákazníkovi vznikla v důsledku neaktuálního nebo nepřesného Obsahu.

7.9. Obsah zpřístupněný na základě SZO, je zákazníkovi zpřístupněn po dobu nejméně 6 měsíců ode dne uzavření SZO. Obsah je obvykle přístupný po dobu 2 let od jeho uveřejnění.

8. Uživatelský účet

8.1. Tylsaro umožňuje Zákazníkovi na internetových stránkách E-shopu zřídit si svůj uživatelský účet, který se vytváří registrací. Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání Zboží a Obsahu nebo k Obsahu přistupovat, pokud uzavřel SZO. K objednání Zboží není registrace a zřízení uživatelského účtu nutné, avšak pro uzavření SZO, zřízení uživatelského účtu nutné je.

8.2. K registraci a zřízení uživatelského účtu Zákazník vyplní základní údaje, tj. uživatelské jméno a e-mail, přičemž heslo je Zákazníkovi automaticky vygenerováno a zasláno na E-mail Zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů k uživatelskému účtu a není oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám. Tylsaro neodpovídá za jakoukoli újmu, která by byla způsobena v důsledku porušení předchozí věty.

8.3. Zákazník je povinen při registraci uživatelského účtu uvádět správné a pravdivé údaje a průběžně je také aktualizovat.

8.4. Tylsaro upozorňuje, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která vznikne Zákazníkovi v důsledku omezené funkčnosti nebo nefunkčnosti uživatelského účtu.

8.5. Zákazník bere na vědomí, že Tylsaro je oprávněno kdykoli zrušit Zákazníkův uživatelský účet v případě, kdy ho Zákazník déle než pět let nevyužívá nebo porušuje tyto Podmínky.
Tylsaro zpravidla neruší samovolně účty, které dosud umožňují přístup k zakoupenému Obsahu.

8.6. Zákazník je oprávněn nechat svůj uživatelský účet kdykoli zrušit. Tím však také dojde k znepřístupnění dříve zakoupeného Obsahu bez nároku na náhradu újmy.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje Zákazníka Tylsaro zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.

9.2. Osobní údaje, které Zákazník uvede v Objednávce nebo v kupní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Tylsara.

9.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů Tylsaro jsou dostupné na adrese www.tylsar.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-gdpr.

10. Informace o řešení sporů a dohledu

10.1. Vyřizování stížností Zákazníků – spotřebitelů, zajišťuje Tylsaro prostřednictvím elektronické adresy reklamace@tylsar.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Tylsaro na elektronickou adresu Zákazníka.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy a z SZO je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Tylsaro a Zákazníkem z kupní smlouvy nebo SZO.

10.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4. Tylsaro je oprávněno k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tylsaro není ve vztahu k Zákazníkovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.3. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a Tylsarem, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla Tylsara. Tím nejsou dotčena práva Zákazníka – spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

11.4. Pokud se Zákazník s Tylsarem nedohodne jinak, bude veškerá korespondence mezi nimi vedena prostřednictvím e-mailu, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě, že Tylsaro bude Zákazníkovi doručovat na e-mail, bude pro tento účel využívat e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce, případně při registraci.

11.5. Kupní smlouva a SZO je uložena elektronicky u Tylsara a Tylsaro k ní neumožňuje přístup.

11.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 9. 2020.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Stáhni ve formátu: DOCX

Společnost: Tylsaro s.r.o.
sídlo: U Potoka 81/11, 795 01 Rýmařov
e-mail: reklamace@tylsar.cz

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo zboží:

1) specifikace zboží a jeho množství:
2) objednané dne:
3) s číslem objednávky/smlouvy:

4)

Jméno a příjmení:
Ulice a číslo:
PSČ:
Město:
Kontakt:
Číslo účtu

5) Datum:

6) Podpis*:

*tento formulář lze zaslat s vlastnoručním podpisem poštou nebo bez podpisu elektronickou poštou.